Annette Schröter

Annette Schröter: o.T.
o.T., 2014, Papierschnitt, 92 x 72cm