Hans-Christian Schink

Hans-Christian Schink: Tanogashira, Utatsu, Miyagi Prefecture
Tanogashira, Utatsu, Miyagi Prefecture , 2012, C-Print/Diasec, 90 x 107 cm and 130 x 155 cm, Edition 5 + 3