Hiroyuki Masuyama

Hiroyuki Masuyama: Monte Rosa (nach J.M.W. Turner, 1836), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 24,3 x 33,9 x 4 cm, 3.800 Euro
Monte Rosa (nach J.M.W. Turner, 1836), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 24,3 x 33,9 x 4 cm, 3.800 Euro

Ich interessiere mich für dieses Werk.

Ich interessiere mich für dieses Werk.