Hiroyuki Masuyama

Hiroyuki Masuyama: Storm at Sunset,(nach J.M.W. Turner, 1840), 2010, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 22.2 x 32 x 4 cm
Storm at Sunset,(nach J.M.W. Turner, 1840), 2010, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 22.2 x 32 x 4 cm

Ich interessiere mich für dieses Werk.

Ich interessiere mich für dieses Werk.