Hiroyuki Masuyama

Hiroyuki Masuyama: Sion, Rhone (nach J.M.W. Turner, 1836), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 24,5 x 27,7 x 4 cm, 3.900 Euro
Sion, Rhone (nach J.M.W. Turner, 1836), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 24,5 x 27,7 x 4 cm, 3.900 Euro

Ich interessiere mich für dieses Werk.

Ich interessiere mich für dieses Werk.