Hiroyuki Masuyama

Hiroyuki Masuyama: Lake Como (nach J.M.W. Turner, 1819), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 22,4 x 29 x 4 cm, 3.800 Euro
Lake Como (nach J.M.W. Turner, 1819), 2008, LED Lightbox, Auflage 7 + 1 AP, 22,4 x 29 x 4 cm, 3.800 Euro

Ich interessiere mich für dieses Werk.

Ich interessiere mich für dieses Werk.