Nguyen Xuan Huy: Silence 17
Nguyen Xuan Huy: Earthly 2
Nguyen Xuan Huy: Lightness
Nguyen Xuan Huy: Earthly 3
Nguyen Xuan Huy: Earthly 1
Nguyen Xuan Huy: ZONE 2
Nguyen Xuan Huy: ZONE 1
Nguyen Xuan Huy: Die Sicht
Nguyen Xuan Huy: Haare von gestern
Nguyen Xuan Huy: Expectation
Nguyen Xuan Huy: Quelle
Nguyen Xuan Huy: Irrlichter