Nguyen Xuan Huy: Der Sturm
Nguyen Xuan Huy: Silence 20